Δείκτης Μάζας Σώματος( Δ.Μ.Σ.)

2016-10-25 23:31

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ο προσδιορισμός της παχυσαρκίας γίνεται

μέσω του Δείκτη Μάζας Σώματος, ο οποίος προκύπτει αν διαιρέσουμε το σωματικό βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο του ύψους (σε μέτρα).

Δείκτης Μάζας Σώματος    Σωματικό Βάρος (σε κιλά)    Ύψος2 (σε μέτρα)

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατηγοριοποίηση με βάση το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ):

Αν ο ΔΜΣ είναι:                  Το άτομο είναι:

Μικρότερος από 18.5              Ισχνό (αδύνατο) 
Από 18.5 έως 25                    Φυσιολογικού βάρους 
Από 25 έως 30                       Υπέρβαρο 

Μεγαλύτερος του 30 και ειδικότερα:
Από 30 έως 35                       Ήπια παχύσαρκο (1ος βαθμός παχυσαρκίας)
Από 35 έως 40                       Μέτρια παχύσαρκο (2ος βαθμός παχυσαρκίας) 

Μεγαλύτερος του 40               Σοβαρά παχύσαρκο (3ος βαθμός παχυσαρκίας)